در سال تحصیلی آینده دفتر برگزاری آزمون موسسه صنعت هسته ای کشور راه اندازی خواهد شد