اخبار و اطلاعیه ها

 افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان انرژی اتمی ایران در مسابقات IMC 2016 (قبولی تمامی دانش آموزان شرکت کننده از دبیرستان انرژی اتمی در مسابقات IMC 2016)

 مراسم تقدیر از دانش آموزان دبیرستان انرژ اتمی توسط آموزش و پرورش منطقه 6 تهران نتایج افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان انرژی اتمی در مرحله اول المپیاد علمی کشور در سال تحصیلی 95-94
  • دبیرستان انرژی اتمی با 280 عنوان قبولی به منزله استان هفتم کشور می باشد
  • دبیرستان انرژی اتمی با 280 عنوان قبولی به منزله منطقه پنجم تهران می باشد
  •  تعداد قبولی دبیرستان انرژی اتمی به تنهایی بیشتراز جمع قبولی های 5 استان آخر کشور است.
  • تقریباً 10% از قبولی های کلّ استان تهرانمتعلّق به دانش آموزان دبیرستان انرژی اتمی می باشد.
  • تعداد قبولی دبیرستان انرژی اتمی به تنهایی بیشتراز قبولی های هریک از 26 استان آخر کشور است.
  • دانش آموزان دبیرستان انرژی اتمی با 140%قبولی رتبه اوّل در کشور را بدست آورده اند. (200 دانش آموز توانستند 280قبولی)