مقاله 
 
مهندسي آموزش
 
بسمه تعالي
 
مديران بايد بتوانند مراحل سياست گذاري ، هدف گذاري ، برنامه ريزي و اجرا و نتيجه گيري ، بازخوردگيري و اصلاحات را در سازمان مدارس خود تعقيب نمايند. ليكن هدف اجراي مراحل فوق كه در مديريت كلاسيك تعريف مي شود كافي نيست.
 
مديريت بهره ور به استفاده كامل  از همه ي امكانات ، تنظيم روابط انساني خصوصاً در محيط فرهنگي و نيروي انساني حرف اصلي را مي زند بسيار مهم است. مهندسي آموزش عنوان كلّي است كه بر استفاده حداكثري از استعداد دانش آموز زمان و فرصت هاي مطالعاتي حداكثري محصلين ، آموزش مؤثر و منطقي دبيران و نتيجه گيري حداكثري و رو به رشد مدرسه توجه دارد.
 
نفوذ جهان بيني مديريت در همه اركان اجرائي مدرسه و القاء نگاه و بهره گير از فرصت ها در همه لايه هاي اجرايي مدرسه و روح واحد سازماني حاكم بر پيكره ي اجرائي از ملزومات مدرسه كارآمد مي باشد.
 
اِشراف مديران بر آموزش حرفه اي در كليه دروس ، تقويت روابط انسان با خانواده ي دانش آموز، دبيران و كادر از يك سو و داشتن نگاه مهندسي آموزش به پازل مدرسه مكمّل مديريت كارآمد است.
 
پارامترهاي قابل شمارش در مهندسي آموزشي را مي توان در فهرست ذيل برشمرد.قطعاً كسب رضايت دانش آموزان زيرك كه به نوع مدارس ما سپرده مي شوند، اقتضاء تسلط مديران بر پارامترهاي ذيل را دارد و از ديد تيزبين اولياء اين تسلط مغفول نخواهد بود.
 
بسته استانداردي كه در سال 1379 توسط موسسه اينجانب تقديم جامعه آموزش و پرورش گرديد، نوعي نگاه مهندسي به مدرسه است كه شامل تمام اجزاء مدرسه و ميزان تأثير گذاري آنها در نتيجه گيري و استقبال دانش آموزان و خانواده ها مي باشد كه از سقف 1000 نمره محاسبه گرديده است.
 
شايد طرح درجه بندي مدارس غيردولتي كه در آموزش و پرورش از سال 1384 تعقيب  مي گردد، اقتباسي از اين بسته استاندارد باشد.


 
سعد حجاریان کاشانی