اخبار 
 

تقدیر جناب آقای دکتر صالحی از مدال آوران المپیاد جهانی شیمی