علی میکائیل پور  -مدیریت دبیرستان


سابقه فعالیتهای آموزشی :

► کارشناسی رشته میکروبیولوژی
► کارشناسی ارشد رشته MBA و رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی
► دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی

 

► یک سال مشاور پایه اول و سوم
► دوازده سال مشاور پیش دانشگاهی
► مشاور پیش دانشگاهی دبیرستان انرژِی اتمی از سال 1389 تا 1399
►مدیر داخلی و معاون آموزشی دبیرستان انرژی اتمی  در سال 1400
►مدیریت دبیرستان انرژی اتمی 1401