کاظم قادری - معاونت فرهنگی 
 

 

 
فرهنگ یک ملت است که میتواند آن ملت را پیشرفته ،عزیز ،توانا عالم، فناور نوآور و دارای آبروی جهانی کند 

 
فرهنگ اساس کار ،ماست، در واقع فرهنگ با همه شُعب ،آن یعنی علم و ادبیات و غیره، روح کالبد هر جامعه است 

 
مقام معظم رهبري حفظه الله