مجموعه کتاب های نشر پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای


نام کتاب : کتاب کار و تمرین / عربی 3

مولف : مهدی مهدی عباسی 

ناشر : پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 

(برای تهیه کتاب مورد نظر،به روابط عمومی دبیرستان مراجعه نمائید)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام کتاب : عربی زبان قرآن 1
مولف : مهدی مهدی عباسی 

ناشر : پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 

(برای تهیه کتاب مورد نظر،به روابط عمومی دبیرستان مراجعه نمائید)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------