انجمن ها
 انجمن اولیا و مربیان
1)     مراحل تشکیل انجمن
2)     ارتباط با رئیس انجمن
3)     رئیس کنونی انجمن


انجمن فارغ التحصیلان

1)     مسؤول انجمن
2)     اساسنامه انجمن
3)     انتخابات
4)     کمیته ها

5) مسؤول کنونی انجمن

1.انجمن اولیا و مربیان
1)  مراحل تشکیل انجمن
انتخابات انجمن اولیا در اولین جلسه اولیا در آغاز سال تحصیلی در مهرماه برگزار می شود. نفرات برگزیده در یک انتخابات داخلی به انتخاب رئیس، معاون و منشی انجمن اقدام می کنند. پس از انتخاب اعضای کمیته مرکزی، جلسات شورای انجمن به طور منظم با حضور مدیر، معاون و نماینده معلمان برگزار می شود.
2) ارتباط با رئیس انجمن
اولیای دانش آموزان می توانند از طریق سامانه کارسنج و از طریق منوی مدیریت پیام ها با رئیس انجمن ارتباط برقرار کنند. از سوی مقابل نیز رئیس انجمن می تواند با ارسال پیام با اولیای تمام دانش آموزان ارتباط داشته باشد.
3) رئیس کنونی انجمن اولیا و مربیان
در جلسه ....................... که با حضور اعضای کمیته مرکزی انجمن اولیا و مربیان در دفتر مدیر دبیرستان برگزار شد، ....... به اتفاق آرای حاضران به ریاست انجمن برای دوره یک ساله در سال تحصیلی ....... انتخاب گردید. اولیای محترم می توانند از طریق سایت کارسنج با ایشان ارتباط برقرار نمایند. همچنین ............ به عنوان معاون و منشی انجمن اولیا، به اتفاق آرای حاضران انتخاب شدند.

2.انجمن فارغ التحصیلان
1) مسؤول انجمن
مسؤول انجمن توسط مدیر دبیرستان از میان کادر مدرسه انتخاب می شود تا هماهنگی های لازم را بین انجمن و بخش های مختلف مدرسه جهت بازبینی اساسنامه، برگزاری انتخابات و برگزاری جلسات انجمن به عمل آورد.
2)اساسنامه انجمن
اساسنامه انجمن اولین بار در سال 1372 هم زمان با تأسیس دبیرستان تدوین شد و مطابق آن هر دو سال یک بار مورد بازبینی قرار می گیرد.
3)انتخابات
انتخابات انجمن طبق اساسنامه، هر سال برگزار می شود و از طریق آن، مدیر انجمن و اعضای کمیته مرکزی به مدت یک سال انتخاب می شوند و اداره امور انجمن را برعهده می گیرند.
4) کمیته ها
انجمن شامل کمیته مرکزی و کمیته های آموزشی و فرهنگی می باشد. تمام فعالیت های انجمن تحت نظارت کمیته مرکزی انجام می شود.
5) مسؤول کنونی انجمن فارغ التحصیلان
در حال حاضر جناب آقای ........ مسئول محترم انجمن فارغ التحصیلان دبیرستان می باشد. فارغ التحصیلان عزیز می توانند از طریق صندوق الکترونیک ............. با ایشان ارتباط برقرار نمایند.