جشنواره شوراهای دانش آموزی سال تحصیلی 90-1389

                                                               ((آلبوم تصاویر جشنواره ))


منتخبین جشنواره :

نوع فعاليت : علمي
رديف نام و نام خانوادگي مقام كسب شده هديه
تنديس نقدي تقديرنامه جايزه منطقه
1 حميدرضاعباسپور رتبه 2كنكورسراسري1389 درجه1علمي دارد ندارد  
2 فريبرزصالحي رتبه3كنكورسراسري1389 درجه1علمي دارد ندارد  
3 شايان معيني رتبه57كنكورسراسري 1389 درجه2علمي دارد ندارد  
4 شايان طباطبايي رتبه65كنكورسراسري 1389 درجه2علمي دارد ندارد  
5 خزراديب مرادي رتبه35كنكورسراسري 1389 درجه2علمي دارد ندارد  
6 محمدپوراني رتبه69 كنكورسراسري 1389 درجه2علمي دارد ندارد  
7 عليرضاعبدشاه رتبه76 كنكورسراسري 1389 درجه2علمي دارد ندارد  
8 محمدغضنفري رتبه87 كنكورسراسري 1389 درجه2علمي دارد ندارد  
9 بامدادسالاريه شاگرد اول علمي مدرسه درمجموع 5كارنامه درجه2علمي دارد ندارد  
 
نوع فعاليت : المپياد
رديف نام و نام خانوادگي مقام كسب شده هديه
تنديس نقدي تقديرنامه جايزه منطقه
1 سهندسيف نشري طلاي رياضي درجه1بوعلي دارد ندارد  
2 سعيدمسعوديان طلاي رياضي درجه1بوعلي دارد ندارد  
3 پارسياشاهيني طلاي رياضي درجه1بوعلي دارد ندارد  
4 پورياقجري طلاي فيزيك درجه1بوعلي دارد ندارد  
5 علي اكبركاوه اي طلاي نجوم درجه1بوعلي دارد ندارد  
6 علي امينيان نقره كامپيوتر درجه2بوعلي دارد ندارد  
7 پرهام افتخار نقره رياضي درجه2بوعلي دارد ندارد  
8 حجت آقاخاني نقره رياضي درجه2بوعلي دارد ندارد  
9 مرتضي مرادي نقره رياضي درجه2بوعلي دارد ندارد  
 
نوع فعاليت : فرهنگي
رديف نام و نام خانوادگي مقام كسب شده هديه
تنديس نقدي تقديرنامه جايزه منطقه
  يوسف خاوري نفر اول فرهنگي پايه اول درجه3حافظ دارد    
  سهنداديب مرادي نفر اول فرهنگي پايه دوم درجه3حافظ دارد    
  محسني كبير نفر اول فرهنگي پايه سوم درجه3حافظ دارد    
1 علي رنجبرنيكخواه رتبه اول منطقه در رشته احكام درجه3حافظ دارد دارد فلاكس
2 طه كاشاني رتبه اول منطقه در مسابقات درمسير شكوفايي ورتبه3 استان درجه2حافظ دارد دارد فلاكس
3 رضاافسر رتبه اول منطقه در مسابقات نهج البلاغه درجه2حافظ دارد دارد فلاكس
4 سهيل خلجي رتبه اول منطقه در مسابقات مفاهيم درجه3حافظ دارد دارد فلاكس
5 محمدباقرظروفچي رتبه اول منطقه در رشته قرائت ورتبه 2 استان درجه2حافظ دارد دارد فلاكس
6 يوسف خاوري رتبه اول منطقه در رشته خوشنويسي درجه3حافظ دارد دارد فلاكس
7 مهران خداشناس رتبه اول منطقه در رشته رنگ روغن و رتبه3استان درجه2حافظ دارد دارد فلاكس
8 حسين فهرجي رتبه اول منطقه دررشته شكسته نستعليق ورتبه3استان درجه2حافظ دارد دارد فلاكس
9 هخامنش منصورزارع رتبه اول منطقه دررشته آبرنگ ورتبه2استان درجه2حافظ دارد دارد فلاكس
10 محسن ايرانمنش رتبه اول منطقه دررشته خط تحريري درجه3حافظ دارد دارد فلاكس
11 فريداسدي رتبه دوم منطقه در رشته عكس ورتبه 3 استان درجه2حافظ دارد دارد فلاكس
12 آروين توانايي رتبه اول منطقه در رشته نثر ادبي درجه3حافظ دارد دارد فلاكس
13 عليرضاتوجهي رتبه اول منطقه در رشته قصه نويسي درجه3حافظ دارد دارد فلاكس
14 سعيدرفيعيان رتبه سوم منطقه در رشته شعر . . . . . . . . . . . . دارد فلاكس
15 مهديار اماني رتبه سوم منطقه در رشته اذان . . . . . . . . . . . . دارد فلاكس
16 محمدتقي صبحيه رتبه دوم منطقه در رشته احكام . . . . . . . . . . . . دارد فلاكس
17 هيرادهوجقاني رتبه دوم منطقه در رشته احكام . . . . . . . . . . . . دارد فلاكس
18 علي رنجبر رتبه دوم منطقه در رشته انشاء نماز . . . . . . . . . . . . دارد فلاكس
19 محمدجواداعتماديان رتبه سوم منطقه در رشته حفظ . . . . . . . . . . . . دارد فلاكس
20 سيدعلي سراج زاده رتبه دوم منطقه در رشته حفظ . . . . . . . . . . . . دارد فلاكس
21 سيدرضانوابي رتبه سوم منطقه در رشته مفاهيم . . . . . . . . . . . . دارد فلاكس
22 ميلادظريف منصور رتبه سوم منطقه در رشته مفاهيم . . . . . . . . . . . . دارد فلاكس
23 مهدي اخباري رتبه سوم منطقه در رشته مفاهيم . . . . . . . . . . . . دارد فلاكس
24 حسين خادم صداقت رتبه دوم منطقه در رشته طراحي . . . . . . . . . . . . دارد فلاكس
25 مهران موسوي تقدير در رشته صنايع چوب . . . . . . . . . . . . ندارد فلاكس
26 محمدامين بلالي تقدير در رشته صنايع چوب . . . . . . . . . . . . ندارد فلاكس
27 يوسف خاوري تقدير در رشته كاريكاتور . . . . . . . . . . . . دارد فلاكس
 
نوع فعاليت : پژوهشي
رديف نام و نام خانوادگي مقام كسب شده هديه
تنديس نقدي تقديرنامه جايزه منطقه
1 اميرحسين شيخي رتبه 3خوارزمي استان درجه2خوارزمي دارد    
2 الك بدرويا رتبه2خوارزمي منطقه درجه3خوارزمي دارد    
3 مسعودمناجاتي رتبه1خوارزمي منطقه درجه3خوارزمي دارد    
4 حاجي اكبري رتبه1خوارزمي منطقه درجه3خوارزمي دارد    
5 محسن ايرانمنش رتبه1 ليگ مسيرياب مسابقات ITكاپ2010 درجه3خوارزمي دارد    
 
 
نوع فعاليت : ورزشي
رديف نام و نام خانوادگي مقام كسب شده هديه
تنديس نقدي تقديرنامه جايزه منطقه
1 علي مهرعليان مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي     دارد ساعت روميزي
2 سياوش عبدالله پور مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي     دارد ساعت روميزي
3 محمدحسين متولي مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي     دارد ساعت روميزي
4 اميراسمعيليان مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي     دارد ساعت روميزي
5 مصطفي محسني كبير مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي     دارد ساعت روميزي
6 علي اميري مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي     دارد ساعت روميزي
7 سهنداديب مرادي مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي     دارد ساعت روميزي
8 محمدتقي صبحيه مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي     دارد ساعت روميزي
9 عليرضا توجهي مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي     دارد ساعت روميزي
10 سيدعلي پورنقي مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي     دارد ساعت روميزي
11 نويدخليل آذر مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي     دارد ساعت روميزي
12 سيدعلي توانا مقام دوم انفرادي تنيس روي ميز درجشنواره ورزشي درجه2 تختي دارد دارد ساعت روميزي
13 برديا يار محمدي مقام دوم تيمي در رشته تنيس روي ميز درجشنواره ورزشي     دارد ساعت روميزي
14 عرفان فرجي مقام دوم تيمي در رشته تنيس روي ميز درجشنواره ورزشي     دارد ساعت روميزي
15 محمدخميجاني مقام دوم تيمي در رشته تنيس روي ميز درجشنواره ورزشي     دارد ساعت روميزي
16 وحيدفرامرزي رتبه1بين مدارس دررشته شطرنج
رتبه1منطقه ،رتبه1استان،رتبه3 بزرگسالان
رتبه3 مسابقات جام رمضان
درجه2 تختي دارد دارد ساعت روميزي
17 اميرارسلان رحيمي رتبه 2تيمي دررشته شطرنج در جشنواره ورزشي     دارد ساعت روميزي
18 اميرحسين قناعي رتبه 2تيمي دررشته شطرنج در جشنواره ورزشي     دارد ساعت روميزي
19 سيدعليرضاسيدآتشي رتبه 2تيمي دررشته شطرنج در جشنواره ورزشي     دارد ساعت روميزي
20 پيمان مومني رتبه2شناپروانه درجه2 تختي دارد دارد ساعت روميزي
21 يوسف خاوري عضو تيم شنا     دارد ساعت روميزي
22 عليرضا علوي عضو تيم شنا     دارد ساعت روميزي
23 علي ملكي عضو تيم شنا     دارد ساعت روميزي
24 مهرداد دليري عضو تيم بسكتبال     دارد ساعت روميزي
25 كسري كياني عضو تيم بسكتبال     دارد ساعت روميزي
26 عرفان پرورش عضو تيم بسكتبال     دارد ساعت روميزي
27 آرين حسين قلي زاده عضو تيم بسكتبال     دارد ساعت روميزي
28 برناباطني عضو تيم بسكتبال     دارد ساعت روميزي
29 رامتين حاجي بيگي عضو تيم بسكتبال     دارد ساعت روميزي
30 سينا اقدسي عضو تيم بسكتبال     دارد ساعت روميزي
31 پرهام برومند عضو تيم بسكتبال     دارد ساعت روميزي
32 اميررضا كاظمي عضو تيم بسكتبال     دارد ساعت روميزي
33 علي دريجاني عضو تيم بسكتبال     دارد ساعت روميزي
 
 
نوع فعاليت : ياوران
رديف نام و نام خانوادگي مقام كسب شده هديه
تنديس نقدي تقديرنامه جايزه منطقه
1 اميرهرمزي نژاد ياورخيريه درجه3اميركبير دارد    
2 ميلادمهرباني فرد ياوراجرايي درجه3اميركبير دارد    
3 علي مهرعليان ياور ورزشي درجه3اميركبير دارد    
4 نويدخليل آذر ياور ورزشي درجه3اميركبير دارد    
5 خشايارجراحي ياور ورزشي درجه3اميركبير دارد    
6 آرمين كيميايي ياور IT درجه3اميركبير دارد    
7 خانه داني ياوربهداشت درجه3اميركبير دارد    
8 فداي محمد ياوربهداشت درجه3اميركبير دارد    
9 پرهام پولادگر ياوربهداشت درجه3اميركبير دارد    
 
 
نوع فعاليت : شوراها
رديف نام و نام خانوادگي مقام كسب شده هديه
تنديس نقدي تقديرنامه جايزه منطقه
1 حشمتي ياور فرهنگي برتر درجه3حافظ دارد    
2 دريجاني ياور اجرايي برتر درجه2اميركبير دارد    
3 خداشناس ياورIT  و پژوهش برتر درجه3 خوارزمي دارد    
4 برومند ياور آموزشي برتر درجه2 بوعلي دارد    
5 رفيعيان مديربرتر درجه1اميركبير دارد    
6 مدرس كلاس برتر