اردوی سنگان
 اردوی پایه دوم
 سه شنبه 27 اردیبهشت - جاده کن، روستای سنگان