دپارتمان فیزیک

جناب آقای جواد قزوینیان

دبیر فیزیک پایه چهارم

لیسانس مهندسی برق الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف / فوق لیسانس مهندسی برق – مهندسی پزشکی دانشگاه شریف
سوابق آموزشی : 
15 سال سابقه تدریس درمدارس تهران اعم از ؛ انرژی اتمی ، سلام ، علامه طباطبایی ،شیخ مفید ، پیوند ، رشد ، امام خمینی ،بهار دانش و... مدرس دانشگاه آزاد واحد شهرریجناب آقای مجيد طباخيان
دبیر فیزیک پایه سوم
مقطع تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی :فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتي شريف

جناب آقای مصطفی حسینی
دبیر فیزیک پایه دوم
مقطع تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی :فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت