بسمه تعالی

 

           

 
قابل توجه داوطلبان آزمون ورودی دبیرستان های انرژی اتمی      
 
 
احتراماً به استحضار میرساند :
 
 
تاریخ شروع  پیش ثبت نام و تاریخ آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی در روزهای آتی اعلان
 
خواهد شد .
 
 
 
 
ستاد برگزاری آزمون ورودی دبیرستان


      

:تهران 

دوره دوم متوسطه پسران

پایه تحصیلی دهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

پایه تحصیلی یازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

پایه تحصیلی دوازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی،علوم انسانی

 

دوره اول متوسطه پسران

پایه تحصیلی هفتم

 

دوره دوم متوسطه دختران

پایه تحصیلی دهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

پایه تحصیلی یازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

پایه تحصیلی دوازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

دوره اول متوسطه دختران

پایه تحصیلی هفتم

--------------------------------------------------------------------------------------

 :مشهد

دوره دوم متوسطه پسران

پایه تحصیلی دهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

پایه تحصیلی یازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

پایه تحصیلی دوازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

دوره اول متوسطه پسران

پایه تحصیلی هفتم

--------------------------------------------------------------------------------------

 :قزوین

دوره دوم متوسطه پسران

پایه تحصیلی دهم در رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

پایه تحصیلی یازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

پایه تحصیلی دوازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 


 

:تهران 

دوره دوم متوسطه پسران

پایه تحصیلی دهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

پایه تحصیلی یازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

پایه تحصیلی دوازدهم در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی،علوم انسانی