دپارتمان زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی پایه چهارم
نام دبیر:جناب آقای مرتضی کلاشلو
مقطع تحصیلی: فوق ليسانس
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
سابقه فعالیت در :
دبیرستان انرژِی اتمی ایران
پیش دانشگاهی و دبیرستان شهدای موتلفه اسلامی
دبیرستان علامه حلی (پیروزی)
دبیرستان سلام یوسف آباد
پیش دانشگاهی و دبیرستان شاهد (پیروزی)
پیش دانشگاهی فلسفی
آموزشگاه های کنکور
همکاری با قلمچی در تالیف کتاب
همکاری با نوبل در تالیف کتاب زبان فارسی (3)

ادبیات فارسی پایه سوم


ادبیات فارسی پایه دوم
نام دبیر:جناب آقای قیدی
مقطع تحصیلی: فوق ليسانس
رشته تحصیلی: ادبیات
دانشگاه محل تحصیل: پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي


سوابق آموزشی
نام مرکز آموزشی سابقه
دبیرستان انرژي اتمي 14 سال
دبیرستان علامه حلي
دبیرستان روزبه
دبیرستانمفيد،2 دانش ، پيام ، فيض،پورابتهاج