معرفی دبیرستان


 

دبيرستان انرژي اتمي، وابسته به سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران در سال 1369 با هدف كسب ‏مدارج علمي همراه با نهادينه كردن فضايل اخلاقي در دانشآموزان در محيطي سرشار از آموزههاي اخلاقي، ‏همراه با پتانسيل بالاي علمي و براي پيشبرد اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران تأسيس شد. ‏
 
 
مأموريت سازماني:
‏1ـ ايجاد الگوي مناسب براي تغيير نگرش مديريت در آموزش بخش متوسطه. ‏
‏2ـ تربيت دانشمندان و پژوهشگران آيندهي ايران اسلامي با سمت دهي انگيزهها و آموزشهاي عميق علوم پايه.
‏3ـ تعيين نگرش ديني و عرق ملي در بين دانشآموزان فرهيخته.
 
 
چشماندازها: ‏
‏* كسب جايگاه اول علمي در  عرصه داخلي و حضور برتر در المپيادهاي كشوري.
‏* نمايشگاهي دائم جهت بازديد مديران توسعه جو از سراسر كشور.
‏* سرمنشاء نوآوريهاي علمي و فرهنگي در سطح جهانی و کشوری  در مقطع متوسطه.
‏* گردآوري برترين کادر آموزشی و دانشآموزان شهر تهران در راستای یک هدف
‏* توجه بيشتر به يادگيري بجاي ياددهي با روشهايي مانند «معلم پژوهنده» و «سازمان يادگيرنده»‏.
‏* هم راستا سازي اهداف آموزشي و فرهنگي در قلب و ذهن دانشآموزان با استفاده از هم افقسازي نگاه ‏دبيران، مربيان و مديران. ‏
براساس همين اهداف و سياستها، مديريت و كادر دبيرستان انرژي اتمي اعتقاد پيدا كرد كه كسب مدارج ‏علمي در راستاي دستيابي به اهداف مقدس جمهوري اسلامي ايران، بزرگترين جهاد علمي و جنبش نرمافزاري ‏است كه مقام معظم رهبري همواره بر آن تأكيد داشتهاند. ‏
دبيرستان انرژي اتمي دانشآموزان را ارزشمندترين سرمايه حال و آينده كشور دانسته و براي آنان حداكثر تلاش ‏و كوشش مادي و معنوي را به كار بسته و با اعتقاد  و به کارگیری فنآوري و تكنولوژي روز بستري مناسب و ساختاري ‏جديد براي بهبود كيفيت آموزش فراهم آورده است. ‏
توجه به درخواست مردم، اهميت دادن به استعدادهاي فردي دانشآموزان، ايجاد كار گروهي و افزايش روح ‏سازماني در بين دبيران و كادر آموزشي دبيرستان، صداقت، شفافسازي، مردم داري و تلاش همراه با نوآوري ‏از دستآوردهاي دبيرستان انرژي اتمي در 30 سال گذشته است.