اخبار و اطلاعیه هـای فرهنگـی
 
   برگزاری اردوی تفریحی توچال  (پایه ادونس یازدهم)
 

   برگزاری اردوی تفریحی دارآباد (پایه یازدهم)
 

 
 ویژه نامه هـای فرهنگــی 
قابل توجه دانش آموزان ،‌جهت دریافت ویژه نامه نفحات بصورت کامل به واحد فرهنگی مراجعه نمائید .

  نفحات شماره (5)
  نفحات شماره (4)
  نفحات شماره (3)
  نفحات شماره (2)
  نفحات شماره (1)