افتخارات کنکور دانش آموزان دبیرستان در دانشگاههای کشور

 

             گزارش عملکرد رتبه های کنکور دبیرستان 

 لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (02-01) 
 لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (01-00) 
► لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (00-99) 
► لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (99-98) 
► لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (98-97) 
► لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (97-96) 
► لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (96-95) 
► لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (95-94) 
► لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (94-93) 
 لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (93-92)
►  لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (92-91)
►  لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (91-90)
►  لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (90-89)
►  لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (89-88)
► لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (88-87)
► لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (87-86)
► لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (86-85)
► لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (85-84)
► لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (84-83)
► لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (83-82)
► لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (81-80)
► لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (78-77)
► لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (77-76)
 لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (76-75)
 لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (75-74) 
► لیست قبول شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها به انضمام رشته قبولی در سال تحصیلی (73-72)