موفقیتهای فرهنگی 
 

برگزیدگان در مسابقات فرهنگی وهنری , قرآن ,احکام, اذان و نهج البلاغه ((سال تحصیلی 85-84)) 

 

برگزیدگان در مسابقات فرهنگی وهنری , قرآن ,احکام, اذان و نهج البلاغه ((سال تحصیلی 87-86))

برگزیدگان در مسابقات فرهنگی وهنری , قرآن ,احکام, اذان و نهج البلاغه ((سال تحصیلی 88-87))

برگزیدگان در مسابقات فرهنگی وهنری , قرآن ,احکام, اذان و نهج البلاغه ((سال تحصیلی 89-88))

برگزیدگان در مسابقات فرهنگی وهنری , قرآن ,احکام, اذان و نهج البلاغه ((سال تحصیلی 90-89))

برگزیدگان در مسابقات فرهنگی وهنری , قرآن ,احکام, اذان و نهج البلاغه ((سال تحصیلی 91-90))


کسب مقام اول تئاتر در سطح منطقه 6 ((سال تحصیلی 92-93))


برگزیدگان در مسابقات فرهنگی وهنری , قرآن ,احکام, اذان و نهج البلاغه ((سال تحصیلی 94-93))

برگزیدگان در مسابقات فرهنگی وهنری , قرآن ,احکام, اذان و نهج البلاغه ((سال تحصیلی 96-95))

برگزیدگان در مسابقات فرهنگی وهنری , قرآن ,احکام, اذان و نهج البلاغه ((سال تحصیلی 97-96))

برگزیدگان در مسابقات فرهنگی وهنری , قرآن ,احکام, اذان و نهج البلاغه ((سال تحصیلی 1400-99))

برگزیدگان در مسابقات فرهنگی وهنری , قرآن ,احکام, اذان و نهج البلاغه ((سال تحصیلی 1401-1400))

برگزیدگان در مسابقات فرهنگی وهنری , قرآن ,احکام, اذان و نهج البلاغه ((سال تحصیلی 1402-1401))