مدرسه اسلامي آيت الله خويي

3-6-1 مدير مدرسه : جناب آقاي دكتر موحدي
مدير دبيرستان فارغ التحصيل از شهر اصفهان مي باشد ، با بورس دولتي براي ادامه تحصيل به كشور آمريكا رفته است و قريب به 40 سال است كه در انگليس ساكن است . ايشان از سال 1992 مديريت مركز اسلامي آيت الله خويي در لندن را عهده دار است .
 
3-6-2 ويژگي هاي سيستم آموزش انگليس از ديدگاه دكتر موحدي
1- به جهت اين­كه دانش­آموزان نسبت به سنشان به كلاس بالاتر مي روند و مردودي وجود ندارد ، ازنظر روحي براي دانش آموزان خيلي خوب است.
2- مهد كودك (nursery school) از سه سالگي شروع مي شود و تحصيل هم از 5 سالگي
3- عدم وجود كنكور و پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي
4-اعتقاد به تفاوت هاي فردي در آموزش (differentiation) بر اين اساس معلم سطوح دانش آموزان را تعيين مي نمايد و به گروه هاي A,B,Cتقسيم مي شوند و براي هر گروه كتابهاي خاصي تدريس مي شود .
5- تكليف در خانه خيلي كم است و سيستم آموزش بيشتر روي خلاقيت سرمايه گذاري مي كند .
6- آموزش و پرورش و نهادهاي كلان دولتي فقط برنامه تفصيلي براي هر درس ارائه مي­كنند (nationalcurriculum) و اين معلم و مدارس هستند كه كتاب و منابع مورد قبول جهت تدريس را انتخاب مي­كنند.
7- امتحان و ميزان تاثير گذاري آن توسط معلمين مشخص مي شود . گاهي 40 درصد امتحان و 60 درصد پروژه
8- امتحان پايان دوره توسط بوردهاي خصوصي مثل E-dexcel,AQA,OCRبرگزار مي گردد .
9- در پايان دوره امتحان satبرگزار مي شود .(Standard atitude test)
10-مراكز آموزشي زير نظرcouncilمركزي آن محل مي باشد و حقوق معلمين از عوارض و ماليات اخذ شده پرداخت مي گردد .
11-انتخاب معلمين توسط شخص مدير انجام مي گيرد ، معلمين فرم مشخصات و سابقه مي فرستند و مدير آنها را انتخاب مي­كند .
12- سيستم chalk and talkمنسوخ شده است و بيشتر دانش آموزان تهييج مي شوند در بحث شركت كنند.
* توجه : chalk and talkسيستمي است كه در آن معلم فقط متكلم وحده است و فقط از بيان و گچ براي ارسال مطالب سود مي جويد.
13- در سيستم آموزشي انگليس بيشتر خود دانش آموزان در امر آموزش فعال هستند .