بازديد از مجتمع آموزشي جمهوري اسلامي  ايران در لندن


1- دانش آموزان اصراري ندارند كه حتما به دانشگاه بروند و هر فرد بنا به علاقه خود به پيش مي رود.
2- در اينجا دولت سياست (Policy) كلي را بيان مي كند و اين مدارس هستند كه چگونگي اجراي آن را تصميم گيري مي كنند .
3- شركت هاي بزرگ خود مسئوليت آموزش كاركنان خود را بر عهده مي گيرند .
4- مكتوب سازي در سيستم آموزشي انگليس خيلي مهم است .
5- سياست هاي آموزشي به گونه اي است كه كرامت انساني دانش آموز حفظ مي گردد .
6- برگزاري كارگاه هاي ويژه براي دانش آموزان دوره راهنمايي جهت آشنايي با مشاغل از جمله كارگاه هاي پيدا كردن كار ، سلامت و بهداشت
7- در ده سالگي آموزش كامل مسائل جنسي
توجه : مدرسه جهت برگزاري چنين همايشي از والدين اجازه مكتوب می گیرد .
8- فعال سازي بخش خصوصي در آموزش
9- اقتصاد فعال باعث شده كه معلمين راحت زندگي كنند معادل 20000 پوند حقوق ساليانه دارند ، نزديك به 38 ميليون تومان در سال
10- توجه ويژه به هنر و تاريخ (Art and history)
11- قرار دادن آموزش معلمان در () در برنامه آموزش
12- ويژگي هاي معلم خوب از ديد سيستم آموزشي انگليس :
·  ice breaking warm up
·  درس بايستي structuredباشد .
* نكته : در اين بخش معلم با سلام و احوالپرسي بايستي محيطي دوستانه را در كلاس ايجاد نمايد .
·  درس بايد visuallyباشد.
* نكته : در اين بخش تمامي درس بايستي به صورت ساختاري چيده شود .
·   معلم نبايد بيش از 20 دقيقه در كلاس صحبت كند .
* نكته : با استفاده از سيستم سمعي و بصري بايد تدريس انجام شود .
· حتما بايستي درس linkبا جلسه قبل داشته باشد .
·  personalizeكردن آموزش
* نكته : بخش 6 به اين نكته مي پردازد كه آموزش در كلاس حتما بايستي خصوصي سازي شود ، بدين معني كه براي هر دانش آموز بايستي آموزش هاي خاص در نظر گرفته شود .
·  حرفه اي گري professionalism
3-8-1 اهداف سفر
1-برگزاري اين سفر به جهت حسن همكاري فرهنگي ميان مراكز علمي
2- ايجاد بهره وري بيشتر در سيستم آموزشي كشور
3- تجربه جهاني آموزش و پرورش
4- شناخت نگاه هاي كشورهاي توسعه يافته به آموزش و پرورش و مطالعه فرهنگ آن­ها
5-بالا بردن توان مديران براي هدايت دانش آموزان
6- مطالعه درباره چگونگي ايجاد خودباوري در جوانان در سيستم آموزشي انگليس
7-ايجاد دوره هاي زبان در كشور
8-ايجاد يك رستاخيز علمي در آموزش كشور