جناب آقای امیر دهبان - کمک مشاور پایه چهارم
►کمک مشاور پایه چهارم از سال 1386
►فوق لیسانس ریاضی کاربردی از دانشگاه تربیت مدرس
► دبیرریاضی پایه اول و دوم دبیرستان
► دبیر ریاضی سوم راهنمایی برای آزمون ورودی مدارس برتر
Email : yekraghami@gmail.com