مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران

  

دبیرستان انرژی اتمی دوره دوم پسرانه - تهران

دبیرستان انرژی اتمی دوره اول پسرانه - تهران

دبیرستان انرژی اتمی دوره اول دخترانه - تهران

دبیرستان انرژی اتمی دوره اول پسرانه - مشهد

دبیرستان انرژی اتمی دوره دوم پسرانه - مشهد