امير هاشمي - مشاور پایه دوازدهم
 

 
 مهندس عمران

 كارشناسي ارشد معماري
 دانشجوي كارشناسي ارشد هوش مصنوعي
 سابقه فعالیتهای آموزشی :

فعاليت به عنوان مشاور تحصيلي از سال ١٣٧٩