مقاله 
 
تجارب مدیریت اثربخش


به نام خدا

تجارب مدیریت اثر بخش ،عنوان مجموعه مقالاتی است که برای استفاده عموم مدیران و دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت به رشته تحریر در می آید . تلاشم بر این است که تجربه 30 ساله خویش را بصورت استقراء و تجربه عمومی از محیط دبیرستانهایی که در آنها خدمت نموده ام منعکس شود.
 
هر چند ترتیب معینی در انعکاس مطالب وجود ندارد اما سعی بر این است که اولویت مطالب رعایت گردد و به اختصار کفایت شود .از دریافت نظرات صاحبنظران و علاقه مندان پیشاپیش تشکر می نمایم .امید است مساعی همگان مشکور درگاه الهی قرار گیرد و انتقال تجارب به پیشبرد امر خطیر و مسئولیت آور تعلیم و تربیت کمک نماید.
 
تجربه یکم
 
 مدیر توانمند←شاگرد توانمند

 
ارتقاء مدرسه به ارتقاء سطح آگاهیها و خلوص و تقوای کادر خصوصا مدیران وابسته است. برای بالابردن توانایی  دانش آموزان ، مدیران باید از خود شروع کنند و رابطه خود را با خدا ، مردم ، معلمان و دانش آموزان مدنظر قرار دهند و به میزان آگاهی خود از خداشناسی ، هستی شناسی ، اصول عقاید و باورها بیفزایند و در میدان عمل خلوص و تقوا همراه با تجربه و مهارت های لازم را بکار ببندد. دانش آموزان به شخص مدیر و بدنبال وی کادر مرکزی مدرسه توجه ویژه دارند و الگوی خود را از آنان می گزینند. روابط انسانی و تاثیرات معنوی میدان اصلی محیط مدرسه است که در یک سوی آن شخص مدیر و در سوی دیگر همکاران و دانش آموزان قرار دارند .مدیران نباید هرگز تدارکاتچی مدرسه تلقی گردند که سخت افزار و اقتصاد مدرسه و حداکثر برنامه ریز درسی بعهده آنان باشد و یا جوابگوی بخشنامه های اداری !  مدیر توانمند ، دبیران آگاه و کادر توانمند جذب و تربیت می کند و با مطالعه و تحقیق سعی در یافتن طرح های موثر و روزآمد برای اجرای مدرسه می نماید  .به عبارت بهتر  مدیران رهبران مدارس اند و سیاست گذاری غیر از گردانندگی است .دانش سیاست گذاری حیطه ای بس وسیع تر از دانش گردانندگی نیاز دارد.
 
تسلط مدیر به مباحث روز فرهنگی ، نیازهای نسل جدید و آینده ای که بسوی آن رهسپار می باشند ، به مدبر کمک می کند تا اجزاء مدرسه و برنامه های آموزشی و تربیتی آن را مناسب با آن بچیند و کیفیت بخشی نماید.
 
غفلت از آینده و گرفتار شدن در روزمره گی نتیجه کم بهره گی از دانش و اطلاعات روز افزونی است که اطراف ما را پر نموده اند.
 
از این رو آموزش مستمر از توصیه های اکید سازمان های پیشرو بحساب می آید و پرچمدار این آموزش مستمر شخص مدیر است.
 
مدیرانی که به تجارب و دانش گذشته خویش هر چند با موفقیتهایی همراه بوده است ، بسنده کنند، در گذشته باقی خواهند ماند و راه بسوی آینده نخواهند داشت.
 
موسسین مدارس غیر دولتی ، ایده ها و آمال تعلیم و تربیت و دغدغه های خود را با انتخاب مدیران توانمند می توانند دنبال کنند و این اشتباه بزرگی است که مدیر را فقط یک مجری فرض نمایند .چراکه اتفاق نهایی در لحظه ی تصمیم گیری جزئی شکل می گیرد و کل چیزی نیست جز مجموع جزء ها.
 
 
والسلام  علی عباد الله الصاحین
سعد حجاریان