مقاله 
 
تجارب بازدید از مدارس كشورهاي پيشرفته


به نام خدا
 

قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق( آیه 20 سوره عنکبوت )
بگو در زمين سير كنيد و نيك نظر كنيد كه چگونه خدا خلق را آفريد
قال رسول الله (ص): اطلبو العلم ولو بالسّين -  علم را جستجو كنيد اگر چه در چين باشد.
نوآوري از ويژگي هاي گروه مديران همكار ماست و همين نوآوري مايه علاقه ديگر مدارس به اقتباس از روش ها و تكنيك هاي آموزشي و تربيتي اين مجموعه گرديده است.
اما  نوآوري محصولي از روح پژوهندگي و آموزش پذيري است كه بي ترديد استفاده از تجارب مدارس كشورهاي پيشرفته و بومي سازي آن تجارب يكي از ارزنده ترين روش هاي پژوهشگري است.
  برتري مناظره هاي امامان معصوم(ع) با ديگر انديشه ها و مذاهب عصر و زمان خود حاكي از آگاهي و اشراف ايشان بر انديشه ها و آراء دنياي پيرامون خود بود. رمز توسعه سريع فرهنگ هاي غالب در نقد و تحليل انديشه ها ی ديگران است و تا وقتي ما در حيطه محدود خود باقي بمانيم و اطلاع از دنياي پيرامون خود نداشته باشيم از نفوذ فرهنگ بيگانه مصون نخواهيم ماند کما اینکه نیازمند تولیدات صنعتی آنان باقی خواهیم ماند.
رقابت عرصه توليدات فرهنگي و صنعتي از میدان آموزش جوانان  در مدرسه سرچشمه مي گيرد و بالندگي و مهارت معلمان و مديران، عامل انتقال مهارت علمي ، فني و فرهنگي نسل گذشته به آينده است و فرادستي و فرودستي جوامع را سبب مي گردند.
مديران سنتي نه تنها رويكرد تحقيق از دنياي خارج را ندارند بلكه همت جست وجو در مدارس داخل كشور را از دست داده و در روزمرگي مدارس گرفتار آمده اند.
بيش از ده سال است كه همه ساله مديران انرژی اتمی و مدارس سلام از يكي از كشورهاي توسعه يافته بازديد مي نمايند و گزارش عملكرد مدارس پيشرفته آنان را در داخل منعكس مي نمايند تا ضمن آگاهي بخشي به دبيران، دانش آموزان، اوليا و دست اندر كاران آموزش و پرورش ارتقاء سطح خدمات را در مدارس خود ايجاد نمايند.
اين كشورها شامل مالزی (1380)، چين (1383)، تركيه( 1385)، ژاپن (1387 )، روسيه(1388)،  انگلستان (1389 ) و کانادا (1391) بوده است كه گزارش تفصيلي اين بازديد ها در اختيار مديراني كه از مجموعه ما بازديد مي نمايند قرار گرفته و مي گيرد.
تفاوت عمده ی آموزش و پرورش این کشورها با نوع آموزش درمدارس ایران عبارتند از:

  • اولویت دادن به تعلیم و تربیت نسبت به دیگر نیازهای شهروندی.
  • نظام مندی آموزش مبتنی بر نیازهای بازارکار و فرهنگ بومی و امکان اشتغال با دیپلم خصوصاً فنی و حرفه ای.
  • مشارکت بخش خصوصی بصورت پیشتاز و بهره گیری بخش دولتی از تجارب آنان.
  • فعال سازی اولیا و شهرداری ها در حمایت از مدارس.
  • بکارگیری  نرم افزار ها و سیستم های هوشمند در آموزش و تجهیز کلاس های درس.
  • تنوع بخشی به آموزش و انتخاب دروس در سطوح متفاوت یادگیری.
  • فعالیت های فوق برنامه ( ورزشی ، هنری ، پژوهشی و ... ) با رویکرد مشارکت دانش آموزان .
  • امکان ادامه تحصیلات عالی برای علاقه مندان با تنوع در نوع پذیرش بر حسب کشورهای متفاوت.