مقاله 
 
ناخدا در عرشه بمان!
فعالیتهای روزمرّه ی مدرسه تیغی دودم است. اگر اجرا نشود ، خدمات مدرسه تعلیق می شود و   اگر بد اجرا شود ناخدای مدرسه (مدیر) را از عرشه ی دیده بانی به زیر می کشد ، تا به رفع مشکلات جاری بپردازد ! و کشتی بدون ناخدای حاضر در عرشه ، هر لحظه ممکن است به  صخره ای برخورد کند و یا از مسیر نجات خارج شود.
نیروهای مدرسه باید وظایف خود را به گونه ای بشناسند که از هر گونه بحران جلوگیری شود. بحران ها مدیران را از کابین فرماندهی فرو می کشد و درگیر رفع مشکل می نماید و تا مدّت ها ، فکر و ذهن وی را مشغول می دارد. 
مهارت نیروهای اجرایی مدرسه ، خصوصاً مسئولین پایه ها و معاونین می تواند فرصت اندیشه ورزی و نوآوری را به مدیر مدرسه بدهد و او را به فاز رهبری منتقل نماید.مدارس برای شتاب گرفتن در نتیجه گیری به رهبر نیاز دارند و در اجرای برنامه های معمولی خود به مدیر!
اگر نیروها به مطالعه و نوآوری در حیطه ی کار خود بپردازند، مدیران را در اندیشه ورزی و رهبری مدرسه تقویت می نمایند و به هر میزان که در کارهای خود به مشورت مدیر نیازمند شوند ، او را درگیر روزمرگی می نمایند. حفظ نیروهای توانمند ضرورتی گریز ناپذیر است که با حس برتر رفتن در پست های بالاتر و یا استقبال از فرصت های مطلوب در مراکز جدید در تعارض می باشد.
مدیر توانمند نیروهای خود را در پست سازمانی خود تثبیت می کند و رضایتمندی آنان را افزایش می دهد تا تغییرات مسئولین باعث به کارگیری نیروهای جدید نگردد.
هر قدر نیروها تغییر کنند،  رهبری مدرسه به مدیریتی عادی تنزّل می یابد.

سعد حجاریان _ خرداد 90