دیفرانسیل

جناب آقای
حسین شفیع زاده


لیسانس برق
سابقه تدریس در مدارس : امام صادق , رشد , الزهراء , نرجس , تیزهوشان , شهید بهشتی , مجموعه مدارس سلام , . . .