آزمون های مدارس برتر
 پایه اول
آزمون 20 آبان 1390            پاسخنامه تشریحی
آزمون 30 دی 1390              پاسخنامه تشریحی
آزمون 19 اسفند 1390         پاسخنامه تشریحی
آزمون 22 اردیبهشت 1391  پاسخنامه تشریحی
 
پایه دوم
آزمـــون 20 آبــــــان 1390  : ریاضیپاسخنامه تشریحی   ,  تجربی پاسخنامه تشریحی
آزمـــون 30 دی 1390         : ریاضیپاسخنامه تشریحی   ,  تجربی پاسخنامه تشریحی
آزمــون 19 اسفند 1390     : ریاضی پاسخنامه تشریحی  ,  تجربی پاسخنامه تشریحی
آزمون 22 اردیبهشت 1391: ریاضیپاسخنامه تشریحی   ,  تجربی پاسخنامه تشریحی
 
پایه سوم
آزمون 20 آبان 1390           :  عمومی  ریاضیپاسخنامه تشریحی   ,  تجربیپاسخنامه تشریحی
آزمون 30 دی 1390             :  عمومی  ریاضیپاسخنامه تشریحی   ,  تجربی پاسخنامه تشریحی
آزمون 19 اسفند 1390        :  عمومی  ریاضی پاسخنامه تشریحی  ,  تجربی پاسخنامه تشریحی
آزمون 22 اردیبهشت 1391 :  عمومی  ریاضیپاسخنامه تشریحی   ,  تجربی پاسخنامه تشریحی
 
پایه چهارم
آزمون 28 مرداد ما 1390 :  ریاضیپاسخنامه تشریحی   ,  تجربی پاسخنامه تشریحی
آزمون 1 مهرماه  1390     : عمومی ,   ریاضی پاسخنامه تشریحی   ,  تجربی پاسخنامه تشریحی
آزمون 22 مهرماه  1390   : عمومی ,   ریاضیپاسخنامه تشریحی   ,  تجربی پاسخنامه تشریحی
آزمون 13 آبان ماه  1390  : عمومی ,   ریاضیپاسخنامه تشریحی   ,  تجربی پاسخنامه تشریحی
آزمون 4 آذر ماه  1390      : عمومی ,   ریاضیپاسخنامه تشریحی   ,  تجربی پاسخنامه تشریحی
آزمون 25 آذر ماه 1390     : عمومی ,   ریاضیپاسخنامه تشریحی   ,  تجربی پاسخنامه تشریحی
آزمون 23 دی ماه  1390   : عمومی ,   ریاضیپاسخنامه تشریحی   ,  تجربی پاسخنامه تشریحی
آزمون 21 بهمن ماه   1390     : عمومی ,   ریاضیپاسخنامه تشریحی   ,  تجربیپاسخنامه تشریحی
آزمون 19 اسفند ماه   1390   : عمومی ,   ریاضیپاسخنامه تشریحی   ,  تجربی پاسخنامه تشریحی
آزمون 22 فروردین ماه 1391  : عمومی ,   ریاضیپاسخنامه تشریحی   ,  تجربی پاسخنامه تشریحی
آزمون 5 خرداد  ماه 1391     : عمومی ,   ریاضیپاسخنامه تشریحی   ,  تجربی پاسخنامه تشریحی
آزمون 16 خرداد  ماه 1391  : عمومی ,   ریاضی پاسخنامه تشریحی   ,  تجربی پاسخنامه تشریحی