کادر علمی پایه دوازدهم
 
 
 کادر علمی پایه چهارم :

     
   جناب آقای علی پناهی شایق (دبیر زیست شناسی ) 
 
        جناب آقای حسن بيگي (دبیر هندسه)                                      جناب آقای کلاشلو (دبیر ادبیات)

        جناب آقای حسین شفیع زاده (دبیر دیفرانسیل )                      جناب آقای فرهنگیان ( دبیر معارف )
        جناب آقای پاکی (دبیر گسسته)                                                 جناب آقای احدی (دبیر عربی ) 

      
  جناب آقای مسعود جعفری (دبیر شیمی )                                  جناب آقای مجید ولایی (دبیرزبان انگلیسی)

         جناب آقای رفیعی (دبیر ریاضی تجربی )                                  جناب آقای امیر دهبان (کمک مشاور  پایه )

         جناب آقای جواد قزوینیان (دبیر فیزیک تجربی) 

         جناب آقای مجید طباخیان (دبیر فیزیک ریاضی)